Επικοινωνία

+30 2410 287 196

Πολιτική Απορρήτου

ΑρχικήΠολιτική Απορρήτου

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος με την επωνυμία «e-koutroulis.gr», περιορίζει την συλλογή των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/ επισκέπτη μόνο στο ονοματεπώνυμο, εταιρική επωνυμία, τόπος προέλευσης, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, τηλεφωνικό αριθμό και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), προκειμένου να πραγματοποιείται ακώλυτα και με ακρίβεια η ολοκλήρωση πώλησης και αντίστοιχα η αποστολή των προϊόντων στον υποψήφιο αγοραστή χρήστη/ επισκέπτη.

Η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν απαιτεί κανενός άλλου είδους στοιχείο για την προσωπικότητα του χρήστη/ επισκέπτη και άλλου είδους προσωπικά δεδομένα από την ιστοσελίδα από την στιγμή που δεν απευθύνεται ερώτημα προς τον διαχειριστή της.

Τα δεδομένα που αποστέλλονται μέσω της συμπλήρωσης της ενδεδειγμένης φόρμας επικοινωνίας που είναι στην διάθεση των χρηστών/ επισκεπτών της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και το ονοματεπώνυμο, δεν αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Σε καμία περίπτωση από την ιστοσελίδα αυτή δεν γίνεται συλλογή, επεξεργασία διαχείριση, ή περαιτέρω διάθεση των δεδομένων και για κανένα σκοπό και από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ειδικότερα αυτό της εμπορικής ανάλυσης ή εκμετάλλευσης που κάνουν άλλες ιστοσελίδες και χρησιμοποιούνται μόνον για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ των επισκεπτών και της ιστοσελίδας.

Οι διαχειριστές προβαίνουν σε άμεση διαγραφή των δεδομένων που διατίθενται εκουσίως από τον χρήστη/ επισκέπτη μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αφού έχει αποσταλεί απάντηση σχετικά με το αίτημα που έχει υποβληθεί από τον τελευταίο. Η ιστοσελίδα απαγορεύει την εμφάνιση των δεδομένων του χρήστη/ επισκέπτη σε οποιαδήποτε δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα. Απαγορεύεται αυστηρά από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας η παραχώρηση των δεδομένων του χρήστη/ επισκέπτη σε τρίτους.

Η συλλογή των δεδομένων από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, πραγματοποιείται τηρουμένων των κάτωθι αρχών, όπως προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR 2016/679) και του Ν. 4624/2019:

 • Νομιμότητα, Ακεραιότητα και Διαφάνεια: Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας με διαφανή τρόπο
 • Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα: Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, πρόσβαση ή κλοπή
 • Ελαχιστοποίηση Δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο, ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί της επεξεργασίας
 • Περιορισμένη Αποθήκευση: Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο για το διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να διατηρεί τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο διάστημα, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις νομικές του υποχρεώσεις
 • Περιορισμένος Σκοπός: Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο ή και καταχρηστικό
 • Ακρίβεια: Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή. Κάθε εύλογο μέτρο λαμβάνεται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση
 • Λογοδοσία: το ηλεκτρονικό κατάστημα συμμορφώνεται με τη διαφανή επεξεργασία δεδομένων και τηρεί τις νομικές του υποχρεώσεις σε σχέση με την προστασία δεδομένων και του απορρήτου.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ/ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με την ελεύθερη συγκατάθεση των χρηστών/ επισκεπτών στα πλαίσια εκτέλεσης μελλοντικής σύμβασης που πρόκειται κάθε φορά να συναφθεί με το ηλεκτρονικό κατάστημα (μέσω  αγοραπωλησία). Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη/ επισκέπτη να παρέχει τη συγκατάθεσή του για να δημιουργήσει ένα λογαριασμό, να αγοράσει ένα προϊόν ή να εγγραφεί σε κάποια λίστα επικοινωνίας, προκειμένου να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες για τα προϊόντα που αποτελούν το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν καθώς και οι λόγοι για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν επεξηγούνται με τρόπο σαφή και κατανοητό χωρίς να αφήνονται περιθώρια σύγχυσης, στο σημείο που θα ζητηθεί από τους χρήστες/ επισκέπτες να χορηγήσουν στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος τη συναίνεση τους για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων.

Η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος ενδέχεται να χρησιμοποιεί διατάξεις cookies (βλ. και παρακάτω), για να συλλέξει πληροφορίες για τους χρήστες/ επισκέπτες αλλά όχι για την προώθηση διαφημιστικών ενεργειών με ειδικά εργαλεία μέσω του διαδικτύου.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε κάθε περίπτωση ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος με την επωνυμία «e-koutroulis.gr», γίνεται με γνώμονα τον έλεγχο για την τήρηση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας του e-shop ώστε να εξακριβώνεται η ορθή χρήση της.

Περαιτέρω, ο σκοπός ενδέχεται να δικαιολογεί ενδεικτικά, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι περιοριστικά, και τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Την δημιουργία λογαριασμού για τους χρήστες/ επισκέπτες του e-shop, προκείμενου να παρέχονται προσωποποιημένες υπηρεσίες, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις επιθυμίες και προτιμήσεις των.
 • Την διασφάλιση ότι η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος θα λειτουργεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις συσκευές των χρηστών/ επισκεπτών.
 • Την αποστολή πληροφοριών και ανακοινώσεων για νέα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Την αποστολή νέων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προκείμενου να γνωρίζετε τυχόν προσφορές αλλά και για να προτείνουμε προϊόντα που μπορεί να ενδιαφέρουν προσωπικά τους χρήστες/ επισκέπτες.
 • Την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση πώλησης με τους χρήστες/ επισκέπτες βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 • Την αποθήκευση πληροφοριών για τις προτιμήσεις των χρηστών/ επισκεπτών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν, για να λαμβάνουν νέα και πληροφορίες με βάση αυτές τις προτιμήσεις.
 • Την διευκόλυνση επικοινωνίας με τους χρήστες/ επισκέπτες προκειμένου να διευθετηθούν οι όποιες διαφορές δύνανται να δημιουργηθούν μεταξύ των μερών κατά την σύναψη σύμβασης πώλησης.
 • Την ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήσης μας.
 • Τον οποιοδήποτε άλλο σκοπό, για τον οποίο υπάρχει ρητή συναίνεσή των χρηστών/ επισκεπτών προς τους πωλητές του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Ο τρόπος κατά τον οποίο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/ επισκεπτών γίνεται με τη δική τους ελεύθερη συγκατάθεση ή για να εκτελεστεί σύμβαση που έχει συναφθεί με τους πωλητές του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ιστοσελίδα του e-shop μπορεί να ζητήσει την παροχή συγκατάθεσης των χρηστών/ επισκεπτών για την δημιουργία λογαριασμού, προκειμένου οι χρήστες/ επισκέπτες να προβούν σε αγορά προϊόντων ή να εγγραφούν σε κάποια λίστα επικοινωνίας, προκειμένου να λαμβάνουν νέα και πληροφορίες για το ηλεκτρονικό κατάστημα «e-koutroulis.gr». Περαιτέρω, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και οι λόγοι για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν επεξηγούνται με σαφή και κατανοητό τρόπο όταν θα ζητείται η χορήγηση συναίνεσης των χρηστών/ επισκεπτών για τη συλλογή και επεξεργασία τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιεί ο χρήστης στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος «e-koutroulis.gr» κατά την εγγραφή του, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διατηρούν:

 • δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους
 • δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων τους
 • δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους
 • δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους
 • δικαίωμά για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων τους
 • δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων τους

 

Για να υποβάλουν αίτημα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα ή να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, όπως αυτά αναφέρονται ως άνω και με τις προϋποθέσεις που ορίζει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές του e-shop στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-koutroulis.gr.

Οι χρήστες διατηρούν επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της ελληνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην αρμόδια εποπτική αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
E-mail: complaints@dpa.gr

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα του χρήστη/ επισκέπτη θα διατηρούνται και επεξεργάζονται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας. Πέραν τούτου, τα δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη θα διατηρούνται και επεξεργάζονται από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος έως ότου ο εγγεγραμμένος χρήστης ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του ή για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του, μέχρι να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών του e-shop με την επωνυμία «e-koutroulis.gr». Κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές του σχέσεις με το e-shop, καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσης του χρήστη/ επισκέπτη για την επεξεργασία των δεδομένων του δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από το ηλεκτρονικό κατάστημα με την επωνυμία «e-koutroulis.gr» και τη διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

Σε περίπτωση που παρέλθει το ανωτέρω εύλογο χρονικό διάστημα τα προσωπικά δεδομένα ανωνυμοποιούνται και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς και μόνο σκοπούς.

scroll to top
Καλάθι αγορών
Σύνδεση

Δεν έχει λογαριασμό?

Δημιουργία λογαριασμού
espa